O nas

Gledališče Ane Monro je bilo leta 1981 ustanovljeno kot majhna, a izrazno močna in progresivna umetniška skupina, ki je z ikoničnimi avtorskimi predstavami orala ledino na področju uličnega gledališča in gledališke improvizacije na Slovenskem. Njeni člani, ki so aktivno ustvarjali okrogla tri desetletja, so se leta 1990 povezali v društvo, ki deluje v javnem interesu na področju kulture (od 2014) ter vzgoje in izobraževanja (od 2019).

V letu 1997 je Društvo GAM zasnovalo mednarodni festival Ana Desetnica in tako stopilo na pot preobrazbe v eno od najbolj prepoznavnih in referenčnih neodvisnih producentskih hiš na področju sodobnih performativnih uličnih umetnosti – doma in tujini – katere prosto dostopne (brezplačne) dogodke vsako leto obišče več kot 30.000 ljudi.

Naš ”oder” je javni prostor, ki so ga zgradili ljudje – za ljudi – in želimo, da ga uporabljajo. V njem zato izvajamo raznolike dejavnosti, s katerimi spreminjamo namembnost urbanih kotičkov in vanje privabljamo najširše občinstvo; celo tiste, ki sicer ne obiskujejo kulturnih dogodkov. S ciljem zagotavljanja kontiniuiranega razvoja in dolgoročnega obstoja našega umetniškega področja, pa z društvenimi aktivnostmi načrtno in sistematično spodbujamo oziroma krepimo tudi rast in razvoj njegovih ustvarjalcev.

KDO SMO


GORO OSOJNIK – predsednik in umetniški vodja

goro.anamonro@gmail.com / +386 41 723 146

ANŽE MOHORIČ – koordinator izobraževalnih, mednarodnih in digitalnih vsebin

anze.anamonro@gmail.com / +386 31 865 825

TEA VIDMAR – pedagoška vodja ŠUGLE

tea.anamonro@gmail.com / +386 31 578 501

TINA ŽEN – administratorka in avtorica vizualne podobe društvenih dogodkov

tina.anamonro@gmail.com / +386 41 555 750

ANKICA RADIVOJEVIĆ – producentka festivala Ana Desetnica

ankica.anamonro@gmail.com / +386 40 866 388

LEJA FORŠTNER – predstavnica za stike z javnostmi, urednica spletne strani, družbenih omrežij in publikacij GAM

leja.anamonro@gmail.com / +386 31 546 234

 


GLEDALIŠČE ANE MONRO
TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 1, 
1000 LJUBLJANA 

TRR: SI 56 0208 3001 0279 747 (NLB)

DŠ: SI 28749243

POSLANSTVO


Zavzemamo se, da javni prostor (p)ostane prostor svobodnega in enakopravnega izražanja in delovanja, zato ga kontinuirano uporabljamo, raziskujemo in razvijamo kot prostor umetniškega ustvarjanja (kreacija avtorskih predstav) in uprizarjanja (organizacija festivalov), prenosa znanj in izkušenj (programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja), ter umetniške komunikacije (partnersko povezovanje in sodelovanje na lokalni, nacionalni, regionalni in mednarodni ravni).

VIZIJA


Naša vizija je ohranjati javni prostor v Sloveniji odprt za umetnost in ljudi ter krepiti vlogo oziroma funkcijo sodobnih performativnih uličnih umetnosti pri tem.

 

DRUŽBENI UČINEK


Družbeni učinek ustvarjamo v odnosu do treh deležnikov:


 • GLEDALEC KOT POSAMEZNIK (prost dostop do kulturnih vsebin; aktivna participacija, neposreden stik z gledališčem in spoznavanje tega v novih dimenzijah; kulturno-umetnostna vzgoja, izkustveno učenje in razvoj ter krepitev kritičnega mišljenja oziroma kritične konzumacije kulturnih vsebin; socialno vključevanje oziroma krepitev socialnih veščin in socialne mreže; spoznavanje lokalnega okolja; spodbujanje prostovoljstva, spodbujanje zdravega življenjskega sloga oziroma preprečevanje nekemičnih zasvojenosti s tehnologijo);

 • UMETNIK (umetniška rast in razvoj skozi pridobivanje raznolikih performativnih in komunikacijskih kompetenc in veščin ter skozi krepitev prostorskega zavedanja in interakcije z občinstvom; prenos znanja in izkušenj; mobilnost ter povezovanje in medsebojno sodelovanje na različnih ravneh; mreženje in navezovanje poslovnih stikov; delo in zaslužek);

 • SKUPNOST/DRUŽBA (kohezija in krepitev skupnosti; ozaveščanje oziroma senzibilizacija o pomembnih družbenih temah in/ali vprašanjih ter odgovornem ravnanju do okolja; odpiranje novih prireditvenih prostorov in prostorov za srečevanje in druženje; spreminjanje namembnosti javnega prostora ter ozaveščanje ljudi o pravici do uporabe tega; krepitev lokalnih umetniških iniciativ in prispevek k razvoju turizma ter ekonomije v lokalnih skupnostih; krepitev prisotnosti sodobnih performativih uličnih umetnosti v slovenskem prostoru). 

 

PROGRAMSKA STRATEGIJA


Svoje poslanstvo in vizijo, s katerima ustvarjamo družbeni učinek, uresničujemo in ju bomo tudi v prihodnje uresničevali s/z:


 • organizacijo in izvedbo festivalov in drugih prosto dostopnih dogodkov, ki imajo poleg umetniške močno družabno komponento;

 • ohranjanjem in krepitvijo avtorske produkcije ter razvojem novih produktov v sodelovanju z v Sloveniji in mednarodnem okolju uveljavljenimi uličnimi ustvarjalci in izvajalci;

 • izobraževanjem in praktičnim usposabljanjem novih ter z zagotavljanjem podpore že izoblikovanim in uveljavljenim uličnim ustvarjalcem in izvajalcem;

 • izgradnjo skupnosti z občinstvom in umetniki na temelju kontinuiranega dialoga, interakcije, povezovanja ter sodelovanja z njimi;

 • aktivnim povezovanjem in partnerskim sodelovanjem s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini;

 • promocijo in krepitvijo prepoznavnosti ter vloge pripovednih, interaktivnih in inkluzivnih sodobnih performativnih uličnih umetnosti v nekulturnem sektorju;

 • neposrednim angažmajem na socialnem področju in področju urbanega razvoja;

 • poudarjenim naslavljanjem aktualnih družbenih tem in/ali problematik.