Art Yardsosedskidan Fotolukadakskobler 036

Art Yard

Umetnost, ki gradi skupnost


Art Yard je projekt sosedskega gledališča, ki presega okvire umetniškega ustvarjanja, oziroma tega na inovativen način povezuje z družbenim angažmajem.

Razvili smo ga na osnovi izkušenj z gledališko podoknico Ana pod oknom, njegov namen pa je omogočiti prebivalcem stanovanjskih sosesk neposreden stik s performativno umetnostjo v njihovem domačem okolju, in jih prek te(ga) spodbuditi k druženju in sodelovanju – s ciljem, da jih povežemo v skupnost.

V okviru projekta bomo pod sloganom Gledališče na vsako dvorišče obiskovali nove stanovanjske soseske in na skupn(ostn)ih površinah teh prirejali večdnevni kulturno-družabni program, ki obsega umetniški dogodek, praktične delavnice in sosedsko druženje oziroma t. i. sosedski dan.

 

Art Yard je inovativna oblika združevanja in povezovanja prebivalcev stanovanjskih sosesk, razvijanja medgeneracijskega sodelovanja ter ne nazadnje (iz)gradnje občečloveških humanih odnosov v sodobni družbi.

S tem projektom nagovarjamo ljudi, ki so sicer zelo različni, a sobivajo v ožjem ali širšem lokalnem okolju – da bi prispevali k oblikovanju skupine ljudi, ki lahko dolgoročno postane(jo) gonilo sosedske skupnosti.

Art Yard je tudi pomemben segment dolgoročne programske usmeritve našega društva, v okviru katere ga bomo razvijali kot strateško orodje za nagovarjanje novega občinstva, odpiranje drugačnih urbanih prostorov, oblikovanje inovativnih umetniških pristopov in produkcijskih form ter umetniško rast uličnih ustvarjalcev.

Format projekta Art Yard smo zasnovali v sodelovanju s svetovalko za delo s skupnostmi Simono Savickaite iz Litve, ki je dolgoletna koordinatorka podobnega projekta We, the people, ki bo del programa Evropske prestolnice kulture Kaunas 2022.

Povezali smo se tudi s strokovnjaki z IPoP – Inštituta za politike prostora, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem javnega/skupn(ostn)ega prostora, ustvarjanjem prostora (ang. placemaking) in raziskujejo participativne prakse v urejanju prostora. Kot pravijo, se »področje participacije v Sloveniji razvija počasi in malo je novih načinov vključevanja skupnosti; velik delež sodelovanja s prebivalci še vedno predstavljajo zelo klasične metode, kot so na primer vprašalniki, razprave in podobno. S tem ni nič narobe, je pa s stališča pridobivanja novih javnosti/skupin nujno razvijati nove prakse vključevanja javnosti. Eden izmed načinov oziroma smeri tega razvoja je tudi večji poudarek na potencialu kulture in umetnosti v ustvarjanju prostora, ter na bolj igrivem sodelovanju s stanovalci. In Art Yard kaže velik potencial za to, saj ven, v skupn(ostn)i prostor, pritegne stanovalce sosesk, ki se morda do sedaj niso povezovali, oziroma vstopali v javno življenje in participativne procese«.

 

Projekt izvajamo s podporo Oddelka za kulturo MOL in v sodelovanju z Javnim stanovanjskim skladom MOL, s Službo za lokalno samoupravo MOL ter z Inštitutom za politike prostora.